Catégories
Quan Com Tinh Thuong

Jan 2024

QCTT 1-2024 - 3
24-1-2024
Hai tuần nay họ đến đông lắm; có lẽ họ đoán mình sẽ phát quà Tết!
QCTT 1-2024 - 2
Sáng nay tụi em phải giăng dây để họ xếp hàng…
QCTT - Phat qua 1
30-1-2024
Vừa phát cơm, vừa phát phiếu, mai nhận quà.
Mình phát sớm để bà con còn về quê ăn Tết.
QCTT - Phat qua 2024 - 5
QCTT - Phat qua 2024 - 6
QCTT - Phat qua 2024 -2
31-1-2024
QCTT - Phat qua 2024 -4
Bà con xếp hàng lấy quà theo phiẽu
QCTT - Phat qua 2024 -3b

1-2-2024 : Vậy là tụi em đã phát quà xong hôm qua, tạm ổn, nhưng mệt đừ. 300 suất, nhưng người xin đông hơn nhiều. Thôi mình làm được chừng nào hay chừng đó.
Nguyen Hien Foundation mới tặng thêm 2 tháng cơm cho quán, tháng 2 và 3 đó! 🙂

Facebook Huê Ngô:
Cảm ơn cựu học sinh BP, NHF, nhóm Chia Sẻ, bạn tôi, bạn chồng tôi, các em, con, cháu đã tin tưởng, nắm tay tôi, đồng hành, chia sẻ đến những hoàn cảnh khó khăn.
Vô vàn cảm kích!
2/2024