>> Site Internet des Anciens du Lycée Blaise Pascal de Danang - Viet Nam

A Nos Chers Profs ...
Thầy Đoàn Khắc Trung


Giờ thể thao và Thầy Đoàn Khắc Trung
Hiện nay học thể dục thể thao, ở Mỹ gọi là PE (viết tắt physical education), là một khía cạnh quan trọng của giáo (...)