>> Site Internet des Anciens du Lycée Blaise Pascal de Danang - Viet Nam

D’ici et d’ailleurs...
Par ci, Par là...


Week-end lai rai ...
16-11-2018 . Lai rai mỗi ngày một, hai tập... YÊU TRONG LỬA HẬN (TRỌN BỘ 112 tập) | PHIM THỔ NHĨ KỲ Bộ Sưu Tập (...)

Docs, Tài liệu ...
2-7-2016 . Notre histoire en 2 minutes... http://www.youtube.com/watch ?v=MrqqD_Tsy4Q Deuxième guerre mondiale Débarquement du 6 juin (...)

Truyện ngắn
10-5-2018 . Người học trò đạp xích lô http://www.blaisepascaldanang.fr/spip/IMG/pdf/Nguoi_hoc_tro_dap_xich-lo.pdf Lê Khánh Mai (...)