>> Site Internet des Anciens du Lycée Blaise Pascal de Danang - Viet Nam


Réunions BP

Liste des Participant(e)s


Mise à jour le 21 février 2020

|
Nom, Prénom ...................... Promo ....... Accompagnant(e) .. Pays .
..................................... .................. .......................... ..........
Hồng Yao Minh BP73 Thanh Hương (Gia Long) USA
Lê Hữu Dũng BP74 CAN
Trần Việt Hưng BP65 .. 1 USA
Hồ Công Bình Taberd 65 .. 1 USA
Pham Hữu Minh Taberd 65 .. 1 USA
Chu văn Hải Taberd 65 .. 1 USA
Lữ châu Hùng Taberd 65 .. 1 USA
Nguyễn (Xuân) Hồng Hoa BP69 USA
Trần Thiện Tứ Taberd 65 Trần Bạch Mai (MC70) USA
Nguyễn Mạnh Dũng BP/JJR68 Nguyễn B. Thành USA
Hồ thị Ngọc Dung BP77 USA
Nguyễn Marie Angele BP67 Nguyễn Vĩnh USA
Võ Minh Nhựt BP73 CAN
Hồ thị Thanh Thủy BP71 USA
Ngô Khánh Vân BP73 USA
Ngô Anh Thư USA
Tôn Nữ Diễm Lan BP75 USA
Nguyễn Huy Tân CFDT63 USA
Trần Bạch Lan BP72 USA
Trương Thắng BP72 Hằng Trương USA
Hồ thị Minh Tâm BP71 Roger Renucci FRA
Công H. T. N. Như ĐườngCFDT60 FRA
Huỳnh Đỗ Thi Hồng BP72 USA
Võ Thị Minh BP73 CAN
Đồng thị Bích Ngọc BP74 USA
Đồng thị Bích Vân NH77 USA
Phan Việt Mỹ BP75 USA
Hoàng Julie BP76 Dati Mai USA
Nguyễn Trung BP74 .. 1 USA
Doan Kim Phuoc BP60 .. 1 USA
Vuong Long BP76 USA
Quach Betty Phuong BP76 USA
Tran Hoa BP76 USA