>> Site Internet des Anciens du Lycée Blaise Pascal de Danang - Viet Nam


Bourses d’études ABPDN à Cao Dang Cong Nghe

Kỷ Niệm 55 Năm Thành Lập Cao Đẳng Công Nghệ Đà Nẵng


.

.

Một Số Chương Trình Hợp Tác Quốc Tế Nổi Bật Của Cao Đẳng Công Nghệ
http://www.blaisepascaldanang.fr/spip/IMG/jpg/CDCN__HTQT_noi_bat_-2.jpg

.

https://www.youtube.com/watch ?time_continue=1&v=0TXjl2xUVog

.

.

.

Ngô thị Hồng Huệ (ABPDN) và Lê Vũ (CDCN) trong ngày lễ kỷ niệm (18-11-2017)