>> Site Internet des Anciens du Lycée Blaise Pascal de Danang - Viet Nam


Rencontres

Da Nang, Fevrier 2016


Tet 2016 a Da Nang, au nouveau Cafe VINK.
Sont presents : Dinh thi Bich (BP71), Doan thi Ngoc Lan (BP72), Minh Tam (BP71), Nguyen thi Niem (BP70), Le thi Nhan Hanh (BP70), Nguyen thi Tuyet (BP69), Nguyen thi Luong Huyen (BP69), Ngo Hong Hue (NH77), Truong Ngoc Lân (BP70), Nguyen van Nuoi (BP67), Truong Chi Luan (BP72), Vinh Khanh (BP76), Vinh (BP76), Le Vu (CDCN) et les membres apparentes.

.

La table des dames en rouge

Ăn Tết dzui quá !

Mầm non của Cao Đẳng Công Nghệ

Thụy BP71, Lân BP70, Nuôi BP67 et Luận BP72

Lân, Nuôi, Luận, Tuyết, Lương Huyên

Vĩnh, Khánh, Bích, Lan, Huệ

Chụp cho kỹ nghe !

Nâng ly mừng Xuân và chúc mọi người mọi điều Như Ý !

Bonne Annee Bính Thân 2016 !

.