>> Site Internet des Anciens du Lycée Blaise Pascal de Danang - Viet Nam


Autrefois ...

Page 8.2 : BP62 (suite)


De gauche à droite : Tống Nhạn, Lưu Ngọc Quan, Dương Ngọc Bích & Đặng Đăng Khoa

Nguyễn Xuân Quang, Chung Cao Thắng, Mr Mengui, Tống Nhạn

Les internes :
Phước Ruby, Lưu Ngọc Quan, Chung Cao Thắng, Nguyen Xuan Quang, Tống Nhạn, Dương Ngọc Bích

L’équipe de foot (1962) :
Devant : Tôn Thất Thông, Francois Cartier, Tống Nhạn, Nguyễn Xuân Quang, Vinh
Derrière : Thục, Hồ Đình Chi, Hoàng Giang, Dương Ngọc Bích, Lưu Ngọc Quan, Chung Cao Thắng, M. Meillet (monitor).

Match amical entre le College Francais de Tourane et Trung Hoc Phan Chau Trinh (1962)